Jouw persoonsgegevens
Wanneer je onder behandeling bent bij Fyzio Totaal willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zullen wij diverse gegevens van je vragen. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Fyzio Totaal op dezelfde manier met jouw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Fyzio Totaal heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP en de WGBO, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. Je kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van je gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die jouw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement
Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

  • De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.
  • De gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden door anderen.
  • Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener alleen na toestemming van de patiënt de rapportages worden opgestuurd. Deze goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier.
  • Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met patiënt. Hiervoor wordt ook de goedkeuring afgevinkt in het dossier.
  • Het niet is toegestaan dat de patiënt de computer bedient, zodat hij of zij geen toegang heeft tot andere patiëntgegevens.
  • De patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard en dat schriftelijke stukken na deze periode worden versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.